Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására.

 

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak – a CENTROCC LauDent Kft. (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

 

II. Fogalom meghatározások

A SZOLGÁLTATÓ: CENTROCC LauDent Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 52. 3. em. 4. ajtó, adószám: 12081976-1-41, cégjegyzékszám: 01-09-463860, e-mail címek: recepcio@centrocc.com, info@centrocc.com, mobil: +36 20 38 38 207)

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

 

A MEGRENDELŐ: Az egyedi szolgáltatási szerződésben, (a továbbiakban: ESZ) megnevezett megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy. Továbbá a kezelési tervben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

 

III. A Felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. A szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. ún. ANAMNÉZIS lappal, beteg tájékoztatóval, kezelési tervvel stb.).

 

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(ok), szakasszisztencia, közreműködő(k), más egészségügyi szolgáltató(k), szabadfoglalkozású orvos(ok), önkéntes segítő(k), a közreműködő további közreműködője, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

 

Az ESZ aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megrendelő az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően az anamnézis lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, illetve amikor Megrendelő megrendelését Szolgáltató, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja.

A szerződés létrejöttét követően a Megrendelő az általa igényelt változtatásokat köteles a Szolgáltatóval írásban közölni és azokat a Szolgáltató csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megrendelőnek a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

Megrendelő a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Szolgáltatónak átadni. A Megrendelő kezelések megkezdését megelőzően köteles megadni a Szolgáltatónak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát, vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megrendelő az anamnézis lap aláírásával és/vagy a jelen ÁSZF aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, illetve a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Szolgáltató köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezeléskor hatályos jogszabályoknak – jelenleg a 1997. évi XLVII. Törvényben foglaltaknak megfelelően betartani.

 

IV. A KEZELÉS MEGKEZDÉSE, A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

Az első konzultáció alkalmával, a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez panoráma röntgenfelvétel vagy 3D tomográfiás felvétel készítése válhat szükségessé. Ha a Megrendelő rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

 

A Szolgáltató a szolgáltatások díjait, anyagköltségét az ESZ tartalmazza. Ennek hiányában a Szolgáltató Megrendelő részére a személyes konzultáció során az állapotfelmérés, szájvizsgálat (a száj, a fogak állapotának felmérése), panoráma röntgenfelvétel kiértékelés, kezelési terv készítés során személyre szabott árajánlatot készít, amelyet írásban megküld vagy nyomtatott formában rendelkezésre bocsájt.

 

Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata (és különösen a díj- és anyagköltségek) annak Megrendelővel való közlését követő 6 hónapig érvényesek.

Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 6 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.

 

A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

Szolgáltató a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani. A módosításokról és azok okairól a Szolgáltató köteles a Megrendelőt tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni.

Szolgáltató a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket, mint pl. implantológus, gyökérkezelő specialista) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.

A kezelések során a Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

 

A CENTROCC Dental fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben.

 

A Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés időpontját megelőző 24 órával mondhatja le térítésmentesen (telefonon, e-mailben). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 10.000.- Ft/fél óránkénti lemondási díjat, mint rendelkezésre állási díjat fizetni.

 

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Szolgáltató köteles a változtatásról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

 

Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 134.§ alapján a Szolgáltató a Megrendelőt az állapota által indokolt rendszerességgel, a tőle elvárható ismereteknek megfelelően és legjobb tudása szerint tájékoztatja az egészségügyi állapotáról.

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni:

 1. a) a szolgáltatások díját a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg köteles Megrendelő hiánytalanul megfizetni Szolgáltató részére.
 2. b) fogpótlási szolgáltatások esetén a fogpótlási szolgáltatás teljes szolgáltatási díja a lenyomatvételkor fizetendő (ideértve az ezt követően teljesítendő fogpótlási szolgáltatások díját és költségeit is!).

 

Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték.

 

A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén a recepción tájékoztatja Megrendelőt.

 

A Szolgáltató lehetővé teszi a készpénzzel, bankkártyával történő fizetést, de banki átutalást, valamint csekket nem fogad el. Amennyiben a kezelést a Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A Szolgáltató csak a hivatalos honlapon (www.CENTROCC.com) felsorolt, Szolgáltatóval szerződésben álló biztosítók, vagy egészségpénztárak részére állít ki számlát, fogad el fizetést. Egészségpénztári kártyával nem tud fizetni, viszont az Egészségpénztár nevére van mód a számla kiállítására.

 

VI. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁLTALÁNOS ANAMNÉZIS elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, szolgáltatói, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

 

A Szolgáltató a Rendelő(k)ben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

 

Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki:

 1. a) más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére,
 2. b) úti- és szállásköltség térítésre
 3. c) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

 

VII. GARANCIA

A fogpótlásokat a legmagasabb európai színvonalon készítjük és ezekre 3 év teljes körű garanciát vállalunk. Minden egyéb általunk elkészített munkára fél év garanciát adunk, az implantátumokra anyaghiba esetén élethosszig tartó garancia érvényes.

A garancia az állapotfelmérés alapján felállított kezelési terv végrehajtása után, a teljes program befejezésekor kezdődik.

Mint a gyógyászatban mindenhol, nem a gyógyítás sikerére (a cél elérésére) adunk garanciát, hanem a szakma szabályai szerinti, magas színvonalon kivitelezett munkára.

Ennek az oka, hogy a gyógyítás sikere sok olyan egyéb körülménytől is függ, amit befolyásolni nem áll módunkban (pl. egyéni biológiai faktorok, lelki tényezők, stb.).

Garanciális kezelés esetén a CENTROCC Dental átvállalja a kezelés során felmerülő fogorvosi, fogtechnikusi és anyagköltségeket. Amennyiben ugyanaz a fogorvosi munka nem készíthető el újra, alternatív megoldást javasol a páciens számára.

A CENTROCC Dental nem felelős az előre nem látható esemény bekövetkezése miatt, erre garanciát nem vállal. Bizonyos esetekben előfordul, hogy egy fog koronához/hídhoz/inlayhez történő előkészítése során olyan mértékű traumát szenved, hogy gyökérkezelés válhat szükségessé.

A CENTROCC Dental nem vállal garanciát ideiglenes fogsorokra, ideiglenes koronákra/hidakra és ideiglenes tömésekre.

A CENTROCC Dental nem tehető felelőssé olyan problémáért, amely a fogmű elkészítése során nem volt látható és a képalkotó (röntgen/CT) eszközökön sem volt detektálható, mivel ezekben az esetekben a páciens szervezetének reakcióit nem láthattuk előre.

A CENTROCC Dental garanciális felelőssége nem áll fenn abban az esetben, ha:

– az általa készített fog vagy fogpótlás javítása nem általa történik.

– a páciens a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát

– az éves kontroll nem történt meg.

– nem megfelelő táplálkozás, túlzott alkohol/kábítószer fogyasztása esetén

– a fogpótlást trauma éri (pl. baleset)

– a fogpótlás nem rendeltetésszerű használata esetén (fiziológiásnál nagyobb rágóerő, extrém erőbehatások) sérül

– a fogágy, illetve az állcsont természetes elhasználódása okozza a panaszt. A páciens állcsontja, ínye sorvadásnak indul.

– a panaszt nagyobb mértékű, rövid időn belül bekövetkező testsúlycsökkenés, vagy növekedés,

vagy a rágószervre kedvezőtlenül kiható, általános megbetegedés okozta

(cukorbetegség, epilepszia, osteoporózis, csontritkulás, sugár- vagy citosztatikus kezelés után).

– pszichés betegségek miatt bekövetkező problémák esetén

– a fog a korábbi kezelések következtében (pl. elkészült korona) szorul gyökérkezelésre

– a szájhigiénia elhanyagolt.

– a páciens nem követi a fogorvos utasításait (például a páciens nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)

– a páciens dohányzik

 

VIII. REKLAMÁCIÓ

 

Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően haladéktalanul írásban közölni a Szolgáltatóval az alábbi címeken: Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a CENTROCC Dental recepcióját a +36-20-38-38-207-os telefonszámon, vagy küldjön e-mailt, az info@centrocc.com címre.

 

Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

 

Ha a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

 1. a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
 2. b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
 3. i) nem tartja be az orvosi utasításokat;
 4. ii) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;

iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

 1. iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

 

A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.

 

Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
 • A fogpótlás elvesztése esetén
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait
 • a Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.
 • A Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg
 • a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
 • ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
 • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
 • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer, illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok
 • A Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén
 • A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén
 • a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére

 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék.